STYPENDIA SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

UWAGA!!!  Wnioski na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo - na rok szkolny 2013/2014 przyjmowane będą od dnia 1 września do dnia 15 września 2013 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Ryjewie.

 

INFORMACJE DOTYCZĄE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2013/2014

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy  w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł - stan na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: - rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, - pełnoletniego ucznia, - odpowiedniego dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku. Są to:

-     zaświadczenie od pracodawcy o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za miesiąc sierpień),

-     zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

-     oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

-     zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),

-     zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

-     wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,

-     odcinek renty/emerytury,

-     oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej).

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

Druk wniosku:

Copyright © 2013. All Rights Reserved.