„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (EDYCJA 2016)”.

W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości o chęci udziału w konkursie Urząd Gminy Ryjewo przygotuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji na realizację w 2016 roku inwestycji związanych z:

-Demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest;

- Transportem, zabezpieczaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych przed rokiem 2016 i -znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. posesje, dzikie wysypiska). 

  •  

Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Fundusz, wysokość dotacji może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych:

-  nie więcej niż 800,00 zł/Mg odpadów zawierających azbest w przypadku inwestycji łącznie: zbieranie,  demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów,

-   lub nie więcej niż 400,00 zł/Mg odpadów zawierających azbest jeżeli na zadanie składają się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadów z terenu wnioskodawcy.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie, proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Ryjewie z wnioskiem oraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą stan przed rozpoczęciem prac w terminie do 25 marca 2016 r.

O zakwalifikowaniu zadań do realizacji Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

Wymagane formularze pobrać można w Urzędzie Gminy Ryjewo, w pokoju nr 17 na II piętrze oraz ze strony internetowej www.ryjewo.pl.

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższych formularzy uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Ryjewo Panią Magdaleną Hercer w pokoju nr 17 na II piętrze lub pod nr tel.: 55 277 42 21 wew. 30.

 

UWAGA!!

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Wniosek należy złożyć przed zdjęciem dachu wykonanego z azbestu. Do prac rozbiórkowych Wnioskodawca będzie mógł przystąpić dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy na dofinansowanie. W każdym innym przypadku Wnioskodawca traci prawo do dofinansowania.

 

WNIOSEK