SPRAWOZDANIE z osiągnięcia efektu ekologicznego projektu „Ryjewo XXI wieku- 3xS, Środowisko, Surowce, Segregacja”

 

 

Celem strategicznym projektu „Ryjewo XXI wieku- 3xS, Środowisko, Surowce, Segregacja" było zwiększenie świadomości na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Ryjewo. Prelekcje, materiały edukacyjne oraz nagrody konkursowe w ramach projektu miały bardzo szerokie grono odbiorców – od najmłodszych przedszkolaków po dorosłych mieszkańców Gminy Ryjewo. Podczas prelekcji oraz za pośrednictwem broszur przekazywano odbiorcom wiedzę dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów i uświadamiano im potrzebę ochrony środowiska naturalnego.

Działania edukacyjne przewidziane w projekcie służyły zwiększeniu świadomości, komunikacji, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i ciągłym dialogu. Rozwój dialogu skutkuje poprawą atmosfery wokół działań mających na celu ochronę przyrody oraz krajobrazu.

W założeniach projektu zakładano efekt ekologiczny polegający na wzmocnieniu działań zmierzających do prośrodowiskowych działań mieszkańców. W naszej ocenie osiągnięte efekty są zadowalające. Dzięki realizacji projektu obserwujemy rozwój dialogu pomiędzy mieszkańcami oraz samorządem. Uczestnicy prelekcji wielokrotnie podkreślali pozytywną i przyswajalną formę zajęć. Większość uczniów wskazywała na konieczność organizacji spotkań – przynajmniej raz w roku – zarówno przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, mieszkańcy, nauczyciele popierają taką inicjatywę. Prelekcje dla dzieci i młodzieży cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział ponad 700 osób. Ponadto chęć udziału w konkursach przyczyniła się do samodzielnej pracy i przemyśleń związanych z problematyką braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W czasie projektu zorganizowano w sumie 26 godzin prelekcji dla dzieci i młodzieży. Spotkania odbywały się w dniach 4-5 września. W tym okresie zostały również ogłoszone konkursy o tematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Ryjewo. Prelekcje przyczyniły się do pogłębienia wiedzy ekologicznej, rozbudzenia wśród najmłodszych zainteresowania przyrodą i uświadomienia im potrzeby ochrony środowiska naturalnego.
Zakres projektu okazał się bardzo dopasowany do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej. Zadania zrealizowane w ramach projektu pozytywnie zaznaczyły się wśród dzieci i młodzieży dlatego będą czynione starania o pozyskanie środków na podobne działania w kolejnych latach.

 

www.wfos.gdansk.pl