Modernizacja oczyszczalni

Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo

W miesiącu kwietniu 2018 roku dokonano ostatnich czynności odbiorowych robót związanych z „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo”.

„Głównym celem zadania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Ryjewo –aglomeracji ściekowej Ryjewo, oraz spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM.

W wyniku realizacji projektu z ulepszonego oczyszczania ścieków skorzystają dotychczasowi użytkownicy sieci kanalizacyjnej gminy (2575 os). Obecny zasięg oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach obejmuje m. Ryjewo, jednak docelowo w przyszłości po modernizacji oczyszczalni planuje się zwiększyć zasięg jej obsługi o m. Mątowskie Pastwiska – 28 gospodarstw domowych ( po dalszej rozbudowie sieci).

Zakres rzeczowy projektu został podzielony na dwie części:

- Część I. Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach.

- Część II. Przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo.

Okres realizacji projektu od 01.07.2017r. do 30.04.2018r.

Wartość inwestycji –  7.541.155,17 zł. (siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy-                                                               -sto pięćdziesiąt pięć złotych 17/100).

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Koszt kwalifikowany zadania w RPO       6.131.590,46 zł.

Koszt kwalifikowany zadania w WFOŚ    7.310.553,00 zł.

Uzyskane dofinansowania : 5.211.851,89 – środki RPO WP

                                               2.000.000,00 - środki pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku

Środki własne Gminy:          329.303,28

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach udzielonej pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł

https://wfos.gdansk.pl/