DARMOWA POMOC PRAWNA

Od dnia 4 stycznia będzie można skorzystać z darmowej pomocy prawnej w ramach  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa.

 

Na terenie gminy Ryjewo nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w Gminny Ośrodku Kultury w Ryjewie w następujących godzinach:

- od poniedziałku do środy w godzinach od 16-20;

- w czwartki w godzinach od 17-21;

-  w piątki w godzinach od 7-11.

 

 

 

Osoba uprawniona

Wykazanie uprawnienia

1

Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się
o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 163, z późn. zm.2))
i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. 

przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji
o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w
art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2

Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.
poz. 1863).

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3

Osoba, która uzyskała zaświadczenie,
o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.
z 2014 r.
poz. 1206 oraz z 2015 r. Poz. 693).

przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4

Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205,
poz. 1203).

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

5

Osoba, która nie ukończyła 26 lat.

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

6

Osoba, która ukończyła 65 lat.

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

7

Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

* Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1255) osobie uprawnionej, o której mowa w  pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-6 wskazanej ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-5. 

 INFORMACJA

 

Więcej na: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.