O G Ł O S Z E N I E O K O N S U L T A C J A C H

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

Na podstawie uchwały Nr XLVII/325/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Wójt Gminy Ryjewo  ogłasza konsultacje

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. PRZEDMIOT  KONSULTACJI - Przedmiotem konsultacji są projekty  uchwał: 

- w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo

- w sprawie określenia    kryteriów    obowiązujących   w  postępowaniu    rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas IV oddziałów sportowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

II. TERMIN  ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA  KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 marca 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 24 marca  2017 r. 

III. FORMA  KONSULTACJI - Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ryjewo. 

IV. MIEJSCE  KONSULTACJI  - Uwagi do projektów należy przesłać w określonym w pkt. II terminie do Urzędu Gminy w Ryjewie  (Sekretariat I piętro pokój 11) ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo  pocztą,  lub mailem na adres:  

V. KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA  - Referat Organizacyjny

 

-PROJEKT UCHWAŁY SZKOŁA PODSTAWOWA

-PROJEKT UCHWAŁY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Copyright © 2013. All Rights Reserved.