WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Wójt Gminy Ryjewo
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp.

Numer księgi wieczystej

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Przeznaczenie nieruchomości

Cena sprzedaży netto

/PLN

Termin zagospodarowania nieruchomości w latach

2

3

4

5

6

7

9

1.

GD1I/00035900/8

Obręb geodezyjny Ryjewo,

dz. nr 494/11

0,0289 ha

Ryjewo

Działka niezabudowana. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ryjewo Nr XLII/295/10 z dnia 27 kwietnia 2010r, działka położona jest na obszarze kontynuacji zabudowy-tereny usług publicznych.

9500,00 zł

----------------------

 2.

GD1I/00028142/4

Obręb geodezyjny Trzciano,

dz. 301/10

0,0009 ha

Trzciano

Działka zabudowana ze środków własnych. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ryjewo Nr XLII/295/10 z dnia 27 kwietnia 2010r, działka położona jest na obszarze kontynuacji zabudowy- tereny mieszkaniowo-usługowe.

1905,00 zł

-----------------------

 

Uwaga! Osobom , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2204) proszone są o składanie wniosków w terminie do 05.04.2019r. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 21 Urząd Gminy w Ryjewie lub telefonicznie nr 55 2774221 wew. 36

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ryjewie, na tablicy sołectwa Ryjewo, Trzciano w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej : www.ryjewo.pl na okres 21 dni tj. od dnia 22.02.2019r. do dnia 15.03.2019r.    

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.