ZMIANA STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

DRODZY MIESZKAŃCY, ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RYJEWO

 

 

Drodzy Mieszkańcy gminy Ryjewo, przyszło nam zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem, tj. wzrostem cen utylizacji odpadów w ZUO Gilwie Małej. Koszty te znacznie przekraczają wpływy z opłat wnoszonych przez Państwa. Dlatego podwyżka stawki opłaty jest nieunikniona.

 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. Od tego czasu Rada Gminy Ryjewo nie zmieniała wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami, jak i metody jej wyliczania, jednakże ciągle rosnące koszty systemu zmusiły nas do uchwalenia wzrostu opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

 

Na podwyżkę opłat za odpady miało wpływ kilka czynników, przede wszystkim:

 

- wzrost opłat za składowanie i przetwarzanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładzie Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej;

 

- wzrost opłaty środowiskowej odprowadzanej do Urzędu Marszałkowskiego;

 

- wzrost wynagrodzeń pracowników firm zajmujących się odpadami;

 

- problem z zagospodarowaniem i sprzedażą odpadów wysegregowanych;

 

- większa ilość zbieranych odpadów z terenu gminy,

 

- konieczność zbierania frakcji odpadów biodegradowalnych.

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadów komunalnych musi się bilansować. Oznacza to, że wpływy od mieszkańców z tytułu tzw. opłaty śmieciowej muszą pokrywać wydatki związane z: odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i utylizacją odpadów, utrzymaniem PSZOK, kosztami administracyjnymi oraz edukacji ekologicznej. Mając na uwadze powyższe, system gospodarowania odpadami komunalnymi nie powinien generować dodatkowych kosztów dla gminy.

 

W celu przekazania Państwu najistotniejszych zmian dotyczących „opłaty śmieciowej” oraz zmienionej metody jej naliczania została sporządzona informacja, która zawiera opis najważniejszych zmian.

 

                         Wójt Gminy Ryjewo

 

                                   /-/

 

                     Sławomir Słupczyński

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOTYCZĄCA ZWIĘKSZENIA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RYJEWO

 

Uchwałą nr IV/27/19 Rady Gminy Ryjewo w dniu 27 lutego 2019 roku dokonano wyboru mieszanej metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości osób zamieszkałych w nieruchomości i od gospodarstwa domowego. Zmiana metody naliczania opłat dotyczy podziału gospodarstw domowych ze względu na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość na jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe zobowiązane do wnoszenia opłat od każdej osoby oraz dodatkowo pięcioosobowe i więcej ze stawką ryczałtową.

 

Od 1 kwietnia 2019 roku obowiązują nowe stawki i kształtują się one następująco:

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODPADY

 

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNE

ODPADY ZBIERANE NIESELEKTYWNE

     

gospodarstwa 1 osobowe

17,50

35,00

gospodarstwa 2 osobowe

35,00

70,00

gospodarstwa 3 osobowe

52,50

105,00

gospodarstwa 4 osobowe

70,00

140,00

Gospodarstwa 5 i więcej osobowe

80,00

160,00

 

Zgodnie z zapisami art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, mieszkańcy po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie stawek są obowiązani do dokonania opłat w zmienionej wysokości.

 

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać tak jak dotychczas, czyli do 20-tego dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy w Ryjewie, u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy o numerze 23 8300 0009 0070 1112 2000 0010.

 

Zmiana wysokości stawek opłaty nie wymaga ponownego składania deklaracji.

 

Osoby składające deklarację po raz pierwszy, dokonujący zmiany deklaracji lub jej korekty po dniu 1 kwietnia 2019 roku, zobowiązane są dokonać tego na nowym - obowiązującym druku zgodnym z Uchwałą Rady Gminy Ryjewo Nr IV/28/19 z dnia 27.02.2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.