Przetarg nieograniczony: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ug.ryjewo.samorzady.pl


Ryjewo: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Numer ogłoszenia: 69201 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, faks 055 2774321.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.ryjewo.samorzady.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na: Część I: odbieraniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Część II: odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. A. Część I. 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z niżej wymienionymi przepisami: a) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 przyjętym uchwałą Nr 415-XX-12 z dnia 25 czerwca 2012r., b) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zmianami), c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21), d) aktami wykonawczymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, e) prawem lokalnym w tym uchwał podjętych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Sprawozdawczość będzie prowadzona przez Wykonawcę zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości zamieszkałych w miejscowościach: Trzciano, Straszewo, Klecewko, Watkowice Małe, Watkowice, Benowo, Barcice, Kuliki, Sołtyski, Jarzębina, Rudniki, Szkaradowo Szlacheckie, Szkaradowo Wielkie, Mątowskie Pastwiska, Borowy Młyn, Jałowiec, Pułkowice, Mątki i Ryjewo, Wykonawca winien odbierać dwa razy w miesiącu, za wyjątkiem budynków wielorodzinnych przy Grunwaldzkiej 88 gdzie odpady komunalne zmieszane należy odbierać co tydzień. 4. Odpady selektywnie zebrane typu plastik, szkło Wykonawca winien odbierać raz na miesiąc, papier winien odbierać raz na dwa miesiące. Popiół winien odbierać raz na miesiąc w okresie październik - kwiecień z nieruchomości wskazanych w załączniku nr 3 . Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości nieruchomości zamieszkałych od których winien być odbierany popiół. 5. Wykonawca powinien zorganizować i odbierać z nieruchomości zamieszkałych odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku np. w 2 i 4 kwartale. Przygotowaną przez siebie informację o terminie zbiórki Wykonawca powinien rozwiesić na tablicach ogłoszeń we wsiach na terenie Gminy. Wykonawca powinien dostarczyć wersję elektroniczną informacji o planowanej zbiórce gabarytów do siedziby zamawiającego celem zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego. 6. Zakup i dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów należy do Wykonawcy. Wykonawca dostarcza harmonogram i pierwszy komplet worków (bez worków na popiół) do nieruchomości zamieszkałych do dnia 21 czerwca 2013 roku. Szacunkowa miesięczna ilość worków potrzebna do właściwej obsługi gospodarstwa domowego, niezbędna do wyliczenia kosztów zakupu worków na jedno gospodarstwo domowe (1 worek na papier, 3 worki na plastik, 1 worek na szkło, 1 worek na popiół). Pojemność worków na plastik, szkło i papier - to 120 litrów a na popiół 90 litrów. Worki na popiół Wykonawca dostarczy do nieruchomości wskazanych w załączniku nr 3 do dnia 30.09.2013 roku, dla każdej nieruchomości po 4 sztuki. Kolejne worki winny być przekazywane w dniu odbioru odpadów selektywnych wg. potrzeb zgłaszanych przez mieszkańca. Worki powinny być wytrzymałe i przy optymalnym wypełnieniu frakcją nie powinny ulegać rozerwaniu. Na workach powinna być instrukcja ich używania oraz informacja jakie frakcje i ich pochodne można wrzucać a jakie nie powinny się znaleźć w worku danego koloru. Worki powinny być w kolorach zgodnych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Ryjewo. 7. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram odbioru odpadów i uzgodnić go z Zamawiającym w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzględniać: a) odbiór odpadów zgodnie z częstotliwością określoną w pkt. 3, Odbiór odpadów z danej nieruchomości, powinien zawsze przypadać na ten sam dzień tygodnia, w przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia dla odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy lub w dniu poprzedzającym. 8. Harmonogram nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonaniem zamówienia. 9. Wykonawca umieści zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram na własnej stronie internetowej i będzie eksponował go przez cały okres na jaki został przygotowany oraz wprowadzi go do Systemu Informatycznego Zamawiającego. 10. Wykonawca przekaże zatwierdzony harmonogram właścicielom nieruchomości w terminie 7 dni od daty akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego: - dla zabudowy jednorodzinnej - 1 egzemplarz w formie papierowej dla właściciela nieruchomości, - dla zabudowy wielorodzinnej - 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego zarządzającego nieruchomością. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania harmonogramów do skrzynki pocztowej w zabudowie jednorodzinnej oraz zamieszczania ich na tablicy ogłoszeń w zabudowie wielorodzinnej. 11. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości o zmianie. 12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt harmonogramu w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł. 13. Pierwszy harmonogram winien obejmować okres od 01.07.2013 roku do 31.12.2013 roku drugi harmonogram obejmujący cały 2014 rok kalendarzowy musi być przedłożony Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2013 roku. 14. Zamawiający udostępni Wykonawcy konto w systemie informatycznym oraz przekaże mu dane logowania (adres strony www Systemu, login i hasło). 15. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportu tygodniowego z przekazania odpadów do RIPOK-u w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 16. Wykonawca dla każdej z wyznaczonych tras określonych w harmonogramie przekaże Zamawiającemu wzorcowy raport w postaci zapisu śladu GPS zapisanego w pliku GPX. Wykonawca wprowadzi wzorcowy raport GPX do Systemu Informatycznego Zamawiającego. 17. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o: a) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], b) ilości odpadów selektywnie zebranych [Mg], c) oświadczenie o odebraniu odpadów z wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Ryjewo z zaznaczeniem nieruchomości, z których odpady nie zostały odebrane z podaniem przyczyny. 18. Raport o którym mowa w pkt .17 musi być przekazany w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy, w formie papierowej i w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 19. Raport miesięczny będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. 20. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji usługi prawo wprowadzenia zmian do harmonogramu i wymagań dotyczących przekazywania raportów. 21. Wykonawca udostępni Zamawiającemu stałe łącze do programu monitorującego system odbioru odpadów w celu kontroli wykonywanej usługi /system przedstawiać będzie dane o położeniu pojazdu, miejscach postoju, informacje o załadunku i wyładunku odpadów/. 22. Wykonawca będzie odbierał odpady selektywnie zebrane z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej w systemie workowym za wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej przy Grunwaldzkiej 88 w Ryjewie gdzie odpady selektywnie zbierane będą w pojemnikach - zgodnie z punktem 5 23. Wykonawca zakupi worki do selektywnej zbiórki odpadów, które będą przekazywane w dniu odbioru odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo. 24. Wykonawca będzie odbierał odpady selektywnie zebrane z zabudowy wielorodzinnej z oznakowanych pojemników napisem PLASTIK, PAPIER, SZKŁO. Miejsca rozstawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określono w punkcie 5. 25. Jeżeli zaistnieje potrzeba dostawienia lub przestawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów to Wykonawca wykona to zadanie po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego. 26. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów będą przez Wykonawcę poddawane dezynfekcji zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo. 27. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych w godzinach od 7:00 do 19:00 niezależnie od warunków atmosferycznych. 28. Wszystkie odpady zebrane z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ryjewo Wykonawca będzie wywoził do RIPOK-u tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej w przypadku awarii RIPOK-u w Gilwie Małej zebrane odpady komunalne należy dostarczyć do instalacji zastępczej wskazanej w obowiązującej w momencie awarii uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego. 29. Wykonawca będzie odbierał odpady zmieszane (kod odpadu: 20 03 01) i odpady selektywnie zebrane obejmujące następujące frakcje: a) papier i tektura (kod odpadu: 15 01 01; 20 01 01) b) szkło (kod odpadu: 15 01 07; 20 01 02) c) tworzywa sztuczne (kod odpadu: 15 01 02; 20 01 39) d) opakowania wielomateriałowe (kod odpadu: 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 20 01 99) e) metale ( kod odpadu: 15 01 04; 20 01 40) f) popioły (kod odpadu: 10 01 01) Frakcje określone w podpunktach c), d) i e) gromadzone będą we wspólnym pojemniku, worku. 30. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych wskazanych w pkt. 29, wytworzonych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w pojemnikach i w workach spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo. 31. W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach i w workach odpowiadających wymaganiom regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo, Wykonawca zobowiązany jest do ich odebrania oraz informowania Zamawiającego o adresie nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu. 32. Odpady komunalne zmieszane w zabudowie wielorodzinnej przy Grunwaldzkiej 88 będą odbierane raz w tygodniu, od pozostałych nieruchomości odpady zmieszane będą odbierane dwa razy w miesiącu. 33. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności: a) adres nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo, b) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy, zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości, c) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane. 34. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia np. altanek śmietnikowych, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 35. Wykonawcę obowiązuje: a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych (z zastrzeżeniem opisanym w ostatnim zdaniu pkt. 29), c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania czyli zabrudzeń, plam itp., 36. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 37. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca dysponował pojazdami oraz bazą magazynowo-transportową opisanymi w pkt 6 ppkt 1 lit. c SIWZ. 38. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym system monitorowania pracy sprzętu obejmujący: a) bieżące określenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nim w dowolnym momencie w celu odczytu danych, b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy na mapie Gminy Ryjewo (w formie elektronicznej), z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonania prac, c) odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu. 39. Wykonawca zapewni utrzymywanie i wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego w odpowiedni sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny umożliwiający wykonywanie funkcji opisanych w pkt. 38. 40. Wykonawca zagwarantuje wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na dwóch stanowiskach komputerowych będących własnością Zamawiającego umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych, z odwzorowaniem na aktualnej cyfrowej mapie Gminy Ryjewo miejsca prowadzenia prac w zakresie obejmującym co najmniej informacje, o których mowa w pkt. 38, poprzez odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeń monitorujących zamontowanych na sprzęcie, za pośrednictwem sieci internetowej z komputera bazowego (serwera). 41. Wykonawca przeszkoli dwie osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania o którym mowa w punkcie 38. Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego. 42. Wykonawca zapewni dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc odbioru odpadów komunalnych będzie utrudniony. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 43. Na wniosek właściciela nieruchomości Wykonawca umożliwi kupno lub dzierżawę pojemników na odpady zmieszane. 44. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okaże na żądanie Zamawiającego wszystkie dokumenty potwierdzające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 45. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 46. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000 zł przez cały okres realizacji Umowy. W terminie 3 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy). W przypadku gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). W przypadku nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia (polisy), o której mowa w zdaniu 1, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. B. Dotyczy części II. 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z niżej wymienionymi przepisami: a) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 przyjętym uchwałą Nr 415.XX.12 z dnia 25 czerwca 2012r., b) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zmianami), c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21), d) aktami wykonawczymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, e) prawem lokalnym w tym uchwał podjętych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Sprawozdawczość będzie prowadzona przez Wykonawcę zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportu tygodniowego z przekazania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów do RIPOK-u lub do innych firm zajmujących się recyklingiem, utylizacją, unieszkodliwianiem itp. w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o: a) ilości odebranych odpadów zmieszanych (Mg), b) ilości odpadów selektywnie zebranych (Mg), 5. Raport o którym mowa w pkt . 4 musi być przekazany w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy, w formie papierowej i w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 6. Raport miesięczny będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji usługi prawo wprowadzenia zmian i wymagań dotyczących przekazywania raportów. 7. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów będą przez Wykonawcę poddawane dezynfekcji zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo. 8. Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach, winny zostać przekazane do firm zajmujących się recyklingiem, utylizacją, unieszkodliwianiem itp. lub do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej. W przypadku awarii RIPOK-u w Gilwie Małej zebrane odpady komunalne należy dostarczyć do instalacji zastępczej wskazanej w obowiązującej w momencie awarii uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 10. Wykonawcę obowiązuje: a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych (za wyjątkiem mieszania frakcji tworzyw sztucznych, puszek i opakowań wielomateriałowych), c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania czyli zabrudzeń, plam itp., 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właściciela nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 12. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca dysponował pojazdami oraz bazą magazynowo-transportową opisanymi w pkt. 6 ppkt. 1 lit. c SIWZ. 13. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okaże na żądanie Zamawiającego wszystkie dokumenty potwierdzające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 15. Wykonawca winien zapewnić 5 kontenerów KP-7 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach do następujących frakcji: zużytych opon (kolor czarny) , odpadów wielkogabarytowych (kolor dowolny), odpadów rozbiórkowo - budowlanych (kolor dowolny), do odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych (kolor brązowy) oraz jeden do frakcji wspólnej folii po kiszonkach, sznurków i bigbagów (kolor dowolny). 16. Wykonawca powinien oznaczyć wszystkie kontenery w PSZOK odpowiednimi opisami. W PSZOK znajdować się będą pojemniki i kontenery na: popiół, akumulatory, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady metalowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone, zużyty sprzęt RTV i AGD, świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, chemia gospodarcza i PET, makulatura, szkło oraz folie po kiszonkach, sznurki i bigbagi. 17. Odpady zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach należy wywozić raz w miesiącu. Dopuszcza się możliwość zmiany częstotliwości wywozu odpadów z PSZOK. Odpady wywożone będą na zgłoszenie Zamawiającego. Pierwszy wywóz odpadów z PSZOK planuje się w miesiącu sierpniu 2013 roku..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o maksymalnej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu usług tożsamych będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 13.200,00 PLN. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed terminem składania ofert. Wadium należy złożyć w miejscu wskazanym w pkt 12 SIWZ. Wadium przetargowe należy wnieść do Zamawiającego w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie oddział w Ryjewie, nr: 73 8300 0009 0070 1112 2000 0080, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie: poręczeń, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy złożyć w formie oryginału. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu wpłaty wadium i trwałe złączenie kopii z ofertą. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa składana jako wadium powinna zawierać: a) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy: I. Wykonawca którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, II. Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, III. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, IV. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) określenie wysokości zobowiązania gwaranta, którego wysokość musi być równa kwocie wadium, c) termin obowiązywania gwarancji powinien obejmować okres: - począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w pkt. 12 SIWZ, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, - aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w pkt. 10 SIWZ, d) wskazanie, iż beneficjentem gwarancji jest Zamawiający, e) oznaczenie, iż zleceniodawcą gwarancji jest Wykonawca, f) klauzulę, że gwarant zapłaci kwotę wynikającą z gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz, że gwarancja jest nie odwoływalna. Poręczenie bankowe lub udzielone przez podmiot określony w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości składane jako wadium powinno zawierać: a) zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy: I. Wykonawca którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, II. Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, III. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, IV. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; b) określenie kwoty, do jakiej następuje poręczenie - wysokość musi być równa kwocie wadium, c) termin obowiązywania poręczenia powinien obejmować okres: - począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w pkt. 12 SIWZ, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, - aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w pkt. 10 SIWZ, d) wskazanie, iż poręczenie dotyczy wniesienia przez Wykonawcę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zamawiającego, e) klauzulę, że poręczyciel zapłaci kwotę wynikającą z poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz, że poręczenie jest nie odwoływalne. Wykonawca, który nie wniesie wadium przed upływem terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wraz z odsetkami zatrzymuje Zamawiający: - jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: I. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, II. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, III. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane będzie jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż posiada: - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zamawiający dopuszcza posiadanie zezwolenia na transport odpadów komunalnych wydawanego na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. - aktualne zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zmianami). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie; Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje min. 1 (lub więcej) usługę tożsamą, polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o łącznej wartości 500 000,00 PLN; Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia zasobów dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia przez 2 lub więcej podmiotów. Warunek dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia samodzielnie winien spełniać Wykonawca lub podmiot udostępniający w tym zakresie swoje zasoby Wykonawcy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże, iż będzie dysponował co najmniej: I. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, II. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w tym jednym pojazdem dwukomorowym przystosowanym do odbierania dwóch frakcji odpadów selektywnych jednocześnie, III. 1 pojazdem o mniejszej ładowności do obsługi miejsc trudno dostępnych, Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi Wykonawcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości; Pojazdy te winny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich transportu. Muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizująca oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy te muszą być wyposażone w system: - monitoringu (GPS) bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju, - czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy te muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników; Pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych nie mogą w żaden sposób mieszać odpadów. Pojazdy muszą być wyposażone w grzebieniowy i/lub widłowy system załadowczy. Pojazd do odbierania odpadów selektywnych powinien mieć skrzynię uniemożliwiającą mieszanie selektywnie zabranych odpadów. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być wyposażone w urządzenia monitorujące ich pracę; IV. bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Ryjewo lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 201 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21). Baza musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, iż: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy dopuszczalna jest w przypadku: 1) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi, 2) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów, 3) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 4) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 2. W związku z wskazanymi w ust. 1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia. 4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszenia działalności, 6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.ryjewo.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82 - 420 Ryjewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Ryjewie, pok. nr 11, ul. Lipowa 1, 82 - 420 Ryjewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 SIWZ

 Załącznik Nr 1:

Załącznik Nr 2:

Załącznik Nr 3:

Załącznik Nr 4:

Załącznik Nr 5:

Załącznik Nr 6:

Załącznik A:

Załącznik Nr 1,2,3 do załącznika A:

Załącznik Nr 4 do załącznika A:

Załącznik Nr 5 do załącznika A:

Załącznik B:

I zmiana treści SIWZ 9.05.2013r.

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia: