OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - - OPRACOWANIE KONCEPCJI

                                                                  

   Ryjewo, dnia 15.04.2014 r.

Zapytanie na Opracowanie koncepcji na:

1. Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Mątowskie Pastwiska gm. Ryjewo z optymalnym wykorzystaniem istniejących obiektów.

2. Budowę przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni z tranzytem ścieków do systemu kanalizacyjnego będącego w eksploatacji gminy Kwidzyn w miejscowości Gurcz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków.

W związku z zapytaniem ofertowym wysłanym do 4 potencjalnych oferentów i umieszczonym na stronie internetowej Gminy Ryjewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ryjewie nadesłano 5 ofert na sporządzenie w/w koncepcji. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 złożoną przez EUROPOL Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe, ul. Macierzanki 4, 11 – 041 Olsztyn. Oferta nr 5 jest najkorzystniejsza pod względem cenowym. W zapytaniu ofertowym jedynym kryterium było kryterium cenowe, a oferta Przedsiębiorstwa Projektowo – Usługowego EUROPOL jest ofertą najtańszą.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

L.p.

 

Oferta nr - oferent

 

Kryterium cena brutto

 

1.

 

Oferta nr 1 – EcoTech Sp. z o.o. Wiślina

 

20.000,00 zł.

 

2.

Oferta nr 2 – Zakład Ochrony środowiska SUPERBOS Sp. zo.o. Jelenia Góra

 

14.760,00 zł.

 

3.

 

Oferta nr 3 – Mar Agency Łódź

 

34.194,00 zł.

 

4

 

Oferta nr 4 – BPiRIE „ŚRODOWISKO” Bielsko - Biała

 

45.510,00 zł.

 

5

Oferta nr 5 – EUROPOL Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe Olsztyn

 

7.380,00 zł.

 

Oceny ofert dokonała komisja w składzie:

Dorota Cipkowska– Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Karolina Łęgowska – Inspektor