Gmina Ryjewo

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Ryjewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Ryjewie ryjewo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści  niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazów;
 • Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu);
 • Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących;
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych;
 • Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych;
 • Zdjęcia i grafiki osadzone mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków orz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie  ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu o dostępności cyfrowej;
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Czerkies, e-mail:  sekretarz@ryjewo.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 277 42 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku będącego siedzibą Urzędu Gminy w Ryjewie i przechodzenia przez obszary kontroli. 

 • Wejście główne do budynku pozbawione jest barier architektonicznych: posiada podjazd,
 • Wejście tylne do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów bez podjazdu,
 • W budynku nie ma wyznaczonych obszarów kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów w budynku będącym siedzibą Urzędu Gminy w Ryjewie. 

 • Korytarze nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 • Schody w budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 • Schody w budynku posiadają zamontowane poręcze,
 • Budynek nie jest wyposażony w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych.  

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych w budynku będącym siedzibą Urzędu Gminy w Ryjewie. 

 • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • W budynku nie ma systemu informacji głosowej,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • W budynku częściowo nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem będącym siedzibą Urzędu Gminy w Ryjewie. 

 • Przed wejściem głównym do budynku jest wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach w budynku będącym siedzibą Urzędu Gminy w Ryjewie. 

 • Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Warunkiem skorzystania z możliwości wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie. 

 • Urząd Gminy w Ryjewie nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu w siedzibie,
 • Urząd Gminy w Ryjewie nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego online,
 • Urząd Gminy w Ryjewie zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) na warunkach i zasadach określonych ustawą zapewnia osobom uprawnionym (doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) obsługę osób uprawnionych w kontaktach mających na celu załatwienie sprawy takiej osoby, możliwość swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się oraz korzystania przez osoby uprawnione w trakcie komunikacji z pomocy wskazanej przez nią osoby przybranej.
 • Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy osoba uprawniona chcąca skorzystać z wybranej przez siebie formy komunikowania się polegającej na skorzystaniu z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), tłumacza systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z takiego świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, złożoną w sekretariacie Urzędu.
  Sytuacje nagłe będą rozpatrywane indywidualnie i niezwłocznie.
  Wszystkie czynności i usługi świadczone przez Urząd Gminy w Ryjewie na rzecz osób uprawnionych są bezpłatne.
Skip to content