Gmina Ryjewo

Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla

„Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy”. 


Gmina Ryjewo z dniem 18 sierpnia 2017 roku podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn.: „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie odporności regionu Dolnego Powiśla na powodzie poprzez podniesienie efektywności wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwania skutków katastrof. Cel ten koresponduje z celem działania 11.1. Projekt koncentruje się na minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze oraz na minimalizacji skutków zjawisk powodziowych spowodowanych innymi czynnikami. Działania zaplanowane w projekcie stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania związane ze wzmocnieniem systemów reagowania oraz ratownictwa w sytuacji wystąpienia katastrof spowodowanych czynnikami
naturalnymi oraz związane ze zwiększeniem odporności regionu na skutki zmian klimatu takie jak powódź. W wyniku realizacji projektu nastąpi: – doposażenie 18 jednostek służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof;
– zakup nowego specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa = 403 szt.; – udostępnienie 1 magazynu przeciwpowodziowego. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

  • Program operacyjny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Oś priorytetowa – 11. Środowisko 
  • Działanie – 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych 
  • Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 29.12.2017 r. 
  • Wartość projektu ogółem – 1 062 285,72 zł
  • Wydatki kwalifikowane – 860 821,97 zł
  • Wnioskowane dofinansowanie UE – 731 698,66 zł
  • Poziom dofinansowania – 85%
  • Wkład własny – 129 123,31 zł
  • Wydatki niekwalifikowane – 201 463,75 zł

Informacji na temat projektu udziela Pani Ewa Wadecka: tel. 55 277 42 21 wew. 27, e-mail: rada@ryjewo.pl

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content