Gmina Ryjewo

Referat organizacyjny

STYPENDIUM SZKOLNE

II PIĘTRO POKÓJ NR 24
STANOWISKO DS. OŚWIATY
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: KAROLINA PODSIADŁA
TELEFON : 55  277 42 70 w. 23
ADRES MAILOWY: oswiata@ryjewo.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 15 WRZEŚNIA 

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy: 

 • wniosek 
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego
 • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • decyzja lub zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz dodatkami, zaliczki alimentacyjnej
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz innych osób (potwierdzone wyrokiem sądu, wyciągiem bankowym lub przekazem pocztowym itp.)
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:
  • na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej – zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
  • w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
  • w formie karty podatkowej – decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej i oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy – o wielkości gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych
 • w przypadku dochodu utraconego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy złożyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content