uwaga

Uwaga Przedsiębiorcy z Gminy Ryjewo !!!

W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XVI/93/20 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Wójt Gminy informuje,

iż przedsiębiorcy których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w części stanowiącej grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie do dnia 30 czerwca 2020r. wymaganych dokumentów tj.:

– oświadczenia o ponoszeniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz uzyskanych  przychodach w m-cach styczeń, luty i kwiecień zgodnie   z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały; –  druk oświadczenia

–   skrócony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą  negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 zgodnie z załącznikiem   Nr 2 do w/w Uchwały; – druk formularza

– korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).

Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełnienia przez przedsiębiorcę warunków do korzystania ze zwolnienia. Za  podanie w składanych dokumentach danych niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym Podatnik traci prawo do zwolnienia za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia.

Informacji w sprawach dotyczących w/w zwolnień udzielają:

Pani Karolina Gorczyca (wymiar podatków) tel. 55 277 4270 w 15;

Pani Agnieszka Tokarska (pomoc publiczna) tel. 55 277 4270 w 33.

Wójt

Sławomir Słupczyński

udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content