informacja1

WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE- ZASTĘPSTWO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W RAMACH ZASTĘPSTWA

Wójt  Gminy Ryjewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ramach zastępstwa
w Urzędzie Gminy  w Ryjewie ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo. 

 1. Stanowisko pracy:  ds. gospodarki nieruchomościami, mieszkaniowej i planowania przestrzennego
 2. Wymiar czasu pracy:  Pełny
 3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 4. średnie (preferowane wyższe),
 5. staż pracy min. 1 rok
 6. praktyczna znajomość przepisów :

– Ustawy o samorządzie gminnym,

– Ustawy o pracownikach samorządowych,

– Ustawy o finansach publicznych,

– Ustawy o ochronie danych osobowych,

– Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– Ustawy o gospodarce nieruchomościami,

– Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

– Ustawy o gospodarce komunalnej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dodatkowe wymagania od kandydatów :
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła obsługa programów komputerowych WORD, EXCEL, itp.
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Wszelkie sprawy związane z  gospodarką nieruchomościami:
 • Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy.
 • Prowadzenie rejestru ewidencji nieruchomości mienia komunalnego Gminy.
 • Sprzedaż nieruchomości mienia gminnego.
 • Wszelkie sprawy związane  z oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości  Gminy,
 • Wszelkie sprawy związane z dzierżawami nieruchomości,
 • Wszelkie sprawy związane z  nabywaniem nieruchomości do zasobu mienia gminnego,
 • Wszelkie sprawy związane z  podziałem nieruchomości,
 • Wszelkie sprawy związane z  planowaniem przestrzennym,
 • Wszelkie sprawy związane z  gospodarką mieszkaniową.
 • Wymagane dokumenty :
 • życiorys ( CV),
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy i inne dokumenty o   posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
  o     rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi  mniej niż 6%.
 • Miejsce i termin złożenia dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie  ul. Lipowa 1, pokój Nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu – z uwagi na sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym przed złożeniem oferty należy umówić się telefonicznie na konkretną godzinę .
 • pocztą elektroniczną na adres ug@ryjewo.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub na adres urzędu z dopiskiem na kopercie: „nabór na stanowisko – urzędnicze  ds. gospodarki nieruchomościami, mieszkaniowej i planowania przestrzennego

w terminie do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Planowany termin zatrudnienia kwiecień 2020r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.ryjewo.samorządy.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy
w Ryjewie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO/oraz ustawą z dn. 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz.902 z późniejszymi zmianami).

 • Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ryjewo (adres: ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, numer telefonu: 55 277 42 21).
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Łukaszem Gołda pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy w Ryjewie wymienione w niniejszym ogłoszeniu, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, b, c i e  oraz art. 9 ust. 2 lit. b i g ww. Rozporządzenia. 
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze wymienione w niniejszym ogłoszeniu.

Wójt

/-/Sławomir Słupczyński

Ryjewo, 23.03.2020r.

udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content