Logo Urzędu Gminy Ryjewo
Powróć do: Fundusze Unijne

Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla

„Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy”.


Gmina Ryjewo z dniem 18 sierpnia 2017 roku podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn.: „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie odporności regionu Dolnego Powiśla na powodzie poprzez podniesienie efektywności wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwania skutków katastrof. Cel ten koresponduje z celem działania 11.1. Projekt koncentruje się na minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze oraz na minimalizacji skutków zjawisk powodziowych spowodowanych innymi czynnikami. Działania zaplanowane w projekcie stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania związane ze wzmocnieniem systemów reagowania oraz ratownictwa w sytuacji wystąpienia katastrof spowodowanych czynnikami
naturalnymi oraz związane ze zwiększeniem odporności regionu na skutki zmian klimatu takie jak powódź.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

 • doposażenie 18 jednostek służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof;
 • zakup nowego specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa = 403 szt.;
 • udostępnienie 1 magazynu przeciwpowodziowego.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

 

 • Program operacyjny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa – 11. Środowisko 
 • Działanie – 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych 
 • Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 29.12.2017 r. 
 • Wartość projektu ogółem – 1 062 285,72 zł
 • Wydatki kwalifikowane – 860 821,97 zł
 • Wnioskowane dofinansowanie UE – 731 698,66 zł
 • Poziom dofinansowania – 85%
 • Wkład własny – 129 123,31 zł
 • Wydatki niekwalifikowane – 201 463,75 zł


Informacji na temat projektu udziela Pani Ewa Wadecka: tel. 55 277 42 21 wew. 27, e-mail: rada@ryjewo.pl