Logo Urzędu Gminy Ryjewo

Wnioski do pobrania

REFERAT FINANSOWY

 Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego, na podstawie ustawy z dnia 17  grudnia 2021 r. o OSP

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.

Udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego o pow. nie przekraczjącej 100 ha.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty podatku / zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalmnymi.

Informacja o gruntach.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Deklaracja na podatek rolny.

Deklaracja na podatek leśny.

Deklaracja na podatek od środów transportowych.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa, wielkości użytków rolnych.

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

REFERAT ORGANIZACYJNY


Zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa.

Założenie / zawieszenie / zmiany ewidencji działalności gospodarczej.

Stypendium szkolne.

Stypendium naukowe.

Stypendium sportowe.

Przyznanie nagrody za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych.

Wniosek w sprawie dowozu dziecka / ucznia niepełnosprawnego do przedszkola / szkoły / ośrodka.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.

Sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów.

Wniosek o wydanie odpisu aktu

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów tożsamości.

Rejestr danych kontaktowych.

Wniosek na zajęcie terenu stanowiącego własność Gminy Ryjewo przez wesołe miasteczko, cyrk, imprezy rozrywkowe.

 

REFERAT KOMUNALNY

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek ze studium zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją o strefie rewitalizacji.

Wydanie zaświadczenia o nadaniu / zmianie numeru porządkowego nieruchomości.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wydanie decyzji celu publicznego.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Umowa na dostawę wody / odbiór ścieków.

 Wydanie warunków technicznych przyłączy.

Odbiór przyłączy.

Zaświadczenie o braku możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem kolizyjności z istniejącą siecią wod. - kan.

 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów.

Dofinansowanie gminne na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.