Logo Urzędu Gminy Ryjewo
Powróć do: Referat Finansowy

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

II PIĘTRO POK. NR 20
STANOWISKO DS POMOCY PUBLICZNEJ I VAT
OSOBA ODPOWIEDZIALNA AGNIESZKA TOKARSKA
TELEFON : 55  277 42 70 WEW. 33
ADRES MAILOWY: atokarska@ryjewo.pl

 

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, 
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, 
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę, 
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek, 
 • Wypełniony formularz   informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości  pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
 • Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem młodocianego i wartości refundacji z OHP 
 • Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, datę złożenia oświadczenia oraz pieczątkę i podpis osoby składającej oświadczenie. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem do wniosku należy dołączyć to upoważnienie (pełnomocnictwo).